شرایط عمومی بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

حتما شما نیز از اهمیت آسانسور در ساختمان‌های بسیار مرتفع امروزی خبر دارید. با این وجود برخی از حوادث درون آسانسور و مشاهده تصاویر و ویدئوهای آن‌ها آگاهی افراد و نگرانی آن‌ها را درباره استفاده از آسانسور افزایش داده است. بروز حوادث بسیار زیاد در آسانسور، باعث شد افراد به تهیه بیمه آسانسور رو بیاورند. شرایط عمومی بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان را در ادامه می‌توانید مطالعه نمائید. لازم به توضیح است که این متن به صورت یک برگه جداگانه در کنار تمام بیمه نامه‌ها به بیمه گذار ارائه می‌شود.

فصل اول – کلیات بیمه مسئولیت آسانسور

 ماده ۱- اساس بیمه‌نامه: این بیمه‌نامه بر اساس قانون مصوب اردیبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی بیمه گذار(که جزء لاینفک این بیمه نامه است) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین است. آن قسمت از پیشنهاد بیمه گذار که مورد قبول بیمه سامان نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه گذار اعلام شده است، جز تعهدات شرکت بیمه سامان محسوب نمی‌شود.

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر در شرایط عمومی بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان با تعریف مقابل آن به کار رفته است.

2-1- فعالیت موضوع بیمه: انتقال مسافر و بار که توسط آسانسور صورت می‌پذیرد.

2-۲- بیمه گر: موسسه بیمه‌ای است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.

2-۳- حق بیمه: وجهی که بیمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه می‌پردازد.

2-4- بیمه گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می‌کند و متعهد به پرداخت حق بیمه می‌باشد.

2-5- زیاندیده/زیاندیدگان: استفاده کنندگان از آسانسور که در اثر وقوع حادثه موضوع بیمه دچار خسارت جانی و یا خسارت مالی گردیده‌اند.

بیمه مسئولیت آسانسور- شرایط عمومی

2-6- حادثه موضوع بیمه: رویدادی است که حین و به مناسبت انجام فعالیت موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه نامه اتفاق افتد و منجر به خسارت جانی و یا خسارت مالی وارد به استفاده کنندگان از آسانسور گردد و بیمه گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.

تبصره 1: حوادثی که دارای یک منشاء یا علت اصلی واحد باشند در مجموع حکم یک حادثه تلقی می گردند.

2-۷- محدوده مکانی موضوع بیمه: محدوده ای است که آسانسور در آن واقع شده و از طریق درج نشانی یا تعیین حدود آن در شرایط خصوصی بیمه نامه مشخص می گردد.

2-۸- نقص عضو: قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

2-۹- غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است که بیمه سامان متعهد می گردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت استفاده کنندگان آسانسور، ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه، طبق شرایط این بیمه نامه به زیاندیده یا وراث قانونی وی بپردازد.

2-10- خسارت جانی: وجهی است که بیمه گر متعهد می گردد در صورت بروز حادثه مشمول بیمه بابت غرامت فوت، دیه یا ارش ناشی از جرح، نقص عضو و هزینه پزشکی به زیاندیده یا وراث قانونی وی بپردازد.

2-۱۱- خسارت مالی: وجهی است که بیمه گر متعهد می گردد در صورت بروز حادثه مشمول بیمه، طبق شرایط این بیمه نامه به زیاندیده یا وراث قانونی وی بپردازد.

ماده ۳- مدت بیمه نامه : شروع و انقضای مدت بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بیمه نامه مشخص می گردد.

ماده ۴- موضوع بیمه: عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور در قبال استفاده کنندگان از آسانسور/ آسانسورهای مشخص شده در بیمه نامه، بدین معنا که چنانچه در نتیجه قصور و یا اهمال غیرعمدی بیمه گذار خسارتی به افراد مورد اشاره وارد آید و بیمه گذار براساسی رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته گردد. بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار با توجه به شرایط و مفاد بیمه نامه، حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

 فصل دوم: خسارت ها و هزینه های تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت آسانسور

ماده ۵- موارد زیر با صدور بیمه نامه در تعهد بیمه گر خواهد بود :

 5-1- غرامت فوت: بر اساس رای مراجع قضایی و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه یا معادل ارزان ترین نوع دیه رایج، هر کدام که کمتر باشد.

تبصره 2: در صورت تاخیر در ارائه حکم قطعی دادگاه، افزایش نرخ احتمالی دیه مشمول این بیمه نامه نخواهد بود.

5-2- غرامت نقص عضو: بر اساس درصد تعیین شده در مراجع قانونی ذیصلاح و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه یا معادل ارزان ترین نوع دیه رایج، هر کدام که کمتر باشد.

5-3- هزینه های پزشکی: در صورت وقوع حادثه منجر به جرح استفاده کنندگان از آسانسور، چنانچه صدمات وارده مشمول نقص عضو قرار نگیرد، هزینه های پزشکی زیان دیده بر اساس اصل اسناد و مدارک معتبر پزشکی و با تائید پزشک معتمد و کارشناسی بیمه گر حداکثر تا میزان تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه پرداخت می گردد.

5-3-1- در صورتی که هزینه های پزشکی توسط بیمه گذار پرداخت شده باشد چک خسارت در وجه وی و در غیر این صورت در وجه زیاندیده صادر می گردد.

5-3-2- در  صورتی که زیان دیده از خدمات سازمان تامین اجتماعی یا سازمان های مشابه استفاده نماید، تعهد بیمه گر در جبران هزینه های پزشکی عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذکور تا میزان خسارت قابل پرداخت در این بیمه نامه.

5-4- خسارت مالی: خسارت مالی براساس نظر کارشناسی بیمه گر و یا کارشناسی رسمی دادگستری معتمد بیمه گر و مدارک مثبته تعیین خواهد گردید، در غیر این صورت رای مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود. بدیهی است در هر صورت تعهدات بیمه گر از سقف مندرج در بیمه نامه فراتر نخواهد رفت.

5-5- هزینه دادرسی و دفاع از بیمه گذار، جهت تبرئه نمودن محکومیت خود درخصوص موارد تحت پوششی بیمه نامه، مشروط به برائت وی در مراجع قضائی، با موافقت کتبی بیمه گر قبل از شروع دادرسی، در تعهد بیمه گر خواهد بود.

5-6- دیه با ارش ناشی از جرح، نوعی دیه است که در قانون از قبل تبیین نشده است. برطبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، کسی که مرتکب جرم شده است باید ارش بپردازد. تعیین ارش معمولاً با کارشناسی پزشکی قانونی و رای دادگاه است.

 فصل سوم: وظایف و تعهدات بیمه گذار

بیمه مسئولیت – وظایف و تعهدات بیمه گذار

 ماده ۶- رعایت اصلی حسن نیت: بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر، همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار وی قرار دهد. اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش های بیمه گر به عمد از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا به عمد برخلافت واقع اظهاری بنماید، بیمه نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. به علاوه نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند اقساط حق بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه نماید.

 ماده ۷- تشدید خطر: هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضعیت کار موضوع بیمه بوجود آید که موجب تشدید خطر شود و یا تغییری در محدوده مکانی موضوع بیمه به وجود آید ولو آنکه منجر به تشدید خطر نشود بیمه گذار موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد، مشارالیه باید مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه سامان اعلام کند. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی را متناسب با خطر برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه گذار بیمه نامه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است بیمه سامان می تواند خسارت را به نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نماید.

 ماده ۸ – پرداخت حق بیمه: بیمه نامه با تقاضای بیمه گذار و قبول بیمه گر صادر می شود ولی شروع پوشش بیمه ای و اجرای تعهدات بیمه سامان منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه نامه پیش بینی شده است. چنانچه پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه گذار هر یک از اقساط موعد رسیده را به هر دلیل پرداخت نکند، بیمه گر میتواند بیمه نامه را با رعایت ماده ۲۵ این شرایط عمومی فسخ نماید. چنانچه بیمه گر بیمه نامه را فسخ نکرده باشد؛ در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده، به حق بیمه ای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می شد، پرداخت خواهد شد مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه نامه ضوابط دیگری درج شده باشد.

ماده ۹- بیمه گذار موظف است حسب مورد مقررات شورای عالی حفاظت فنی را رعایت نماید و اقدامات لازم و متعارف را برای جلوگیری از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.

 ماده ۱۰- اعلام خسارت : بیمه گذار موظف است از تاریخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین دریافت هر نوع ادعا و یا مطالبه اشخاص ثالث علیه خود که به این بیمه نامه مربوط می شود (اعم از کتبی یا شفاهی) اقدامات زیر را انجام دهد :

10-1- حداکثر ظرف ۵ روز کاری به یکی از شعب بیمه سامان مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و یا ادعای مطروحه اعلام نماید و یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه گر برساند.

10-2- خواسته با موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه کننده دعوا و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و با اقامه دعوا شده است، مشخصات زیان دیده، نام و نشانی شهود احتمالی مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و در نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.

10- 3- برای بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.

 ماده ۱۱- اصل جانشینی: بیمه گر، قائم مقام بیمه گذار حق واگذاری به غیر در دعاوی مربوط به این بیمه نامه محسوب میشود که بتوانند پروندههای مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعهد این بیمه نامه تغییر نماید. بیمه گذار در طول مدت جریان دعوی نباید اقداماتی به عمل آورد که به حقوق بیمه گر در تعقیب دعوا لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه نامه بیمه گذار حق هرگونه اقدامی خواهد داشت.

ماده ۱۲- قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارت های جانی و مالی از طرف بیمه گذار بدون  موافقت کتبی بیمه گر تعهدی برای بیمه سامان ایجاد نمی کند، مگر اینکه عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر و مصلحت بیمه گر باشد. در غیر اینصورت بیمه گر میتوانند از پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختی را از بیمه گذار مطالبه نماید.

ماده ۱۳- چنانچه بیمه گذار به تشخیص مراجع ذیصلاح سهواً وظایف مندرج در این بیمه نامه را انجام ندهد و باعت افزایش تعهد بیمه گر و یا مانع تشخيص علت یا ماهیت حادثه شود، بیمه گر میتواند به نسبت تأثیر قصور بیمه گذار از میزان خسارت قابل پرداخت بکاهد. حکم این ماده نافی حقوق زیاندیده نخواهند بود.

 ماده ۱۴- بیمه گذار موظف است پس از اعلام مبلغ خسارت از سوی بیمه گر، از دریافت کننده مبلغ خسارت به نفع بیمه گر و بیمه گذار و سایر ذینفعان، رضایتنامه محضری دریافت نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه رضایت نامه محضری از سوی دریافت کننده مبلغ خسارت، بیمه گذار موظف است اقرار نامه محضری به نفع بیمه گر و سایر ذینفعان خسارت، ارائه نماید. بدیهی است. در این صورت بیمه گر وجه خسارت را به حساب دادگستری مربوطه واریز خواهد نمود.

ماده ۱۵- هرگاه مفاد بیمه نامه و اوراق الحاقی با موافقت هایی که بین طرفین به عمل آمده است مطابقت نداشته باشد بیمه گذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت بیمه نامه یا  الحاقیه، به طور کتبی تقاضای اصلاح نماید و الحاقیه اصلاحی را دریافت نماید وگرنه اوراق مذکور قطعی تلقی خواهد شد.

ماده ۱۶- در صورتی که بیمه گذار مالک آسانسور باشد موظف است در صورت اعلام خسارت، نسبت به ارائه قرارداد معتبر سرویس و نگهداری (آسانسور منعقده با یک شرکت معتبر دارای مجوز) به بیمه گر اقدام نماید، در غیر این صورت بیمه گر هیج گونه تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت.

ماده ۱۷- تعبیه زنگ اعلام خطر در آسانسور الزامی است.

ماده ۱۸- سرویس و نگهداری آسانسور بایستی توسط شرکتهایی که دارای مجوز لازم جهت این کار باشد انجام پذیرد.

فصل چهارم: وظایف و تعهدات بیمه گر

ماده 19 – ملاک تشخیص مسئولیت بیمه گذار رای یا نظر مراجع قانونی ذیصلاح است. در مواردی که مسئولیت بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمه گر محرز باشد، بیمه گر می تواند قبل از صدور رای مراجع قانونی ذی صلاح، در صورت توافق با بیمه گذار و اخذ رضایت نامه شاکی یا شاکیان، خسارت مربوطه را بر اساس نظر کارشناس و پزشک معتمد خود پرداخت کند در این صورت بیمه گر در برابر هرگونه ادعای بعدی تعهدی نخواهد داشت.

ماده ۲۰- در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رای دادگاه شده است، حسب مورد زیاندیده، وراث قانونی یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند، ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رای ابلاغی با مدارک لازم برای دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمه گر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت و ضمن تحویل رسیدی به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را در حضور متقاضی بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا کامل باشد بیمه گر موظف است حداکثر ظرف پانزده (۱۵) روز از تاریخ تقاضا خسارت متعلقه را پرداخت نماید و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب را حضور او به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا نسبت به رفع نقص حداکثر ظرف یک هفته اقدام کند.

تبصره 3: عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر و یا تاخیر در تکمیل مدارک موجب افزایش تعهدات بیمه¬گر نخواهد بود.

ماده ۲۱- بیمه گر خسارت موضوع این بیمه نامه را با اطلاع بیمه گذار به زیاندیده یا وراث قانونی وی پرداخت خواهد کرد و پرداخت خسارت در مقابل بیمه گذار و شخص یا اشخاص زیان دیده بری الذمه می گردد. سایر هزینه های تحت پوشش، حسب مورد به بیمه گذار یا زیان دیده پرداخت خواهد شد. چنانچه پس از تکمیل مدارک لازم، بیمه گر در پرداخت خسارت تاخیر کند، افزایش خسارت ناشی از افزایش احتمالی مبلغ دیه بر عهده بیمه گر خواهد بود.

ماده ۲۲- در صورتی که مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری تحت پوشش قرار گرفته باشد، بیمه گر می تواند پس از پرداخت کل خسارات تا سقف تعهدات بیمه نامه، به قائم مقامی بیمه گذار نسبت به بازیافتن خسارت از بیمه گران مربوطه اقدام نمود.

 ماده ۲۳- در صورت صدور رای قطعی مبنی بر مسئولیت بیمه گذار، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بیمه نامه براساس مفاد رای صادره و شرایط بیمه نامه خواهد بود.

 فصل پنجم: خسارتهای خارج از تعهد

ماده ۲۴- خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد :

1-خسارت های مستقیم و با غیرمستقیم ناشی از تشعشعات رادیواکتیو و انفجار هسته ای.

2-حوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا، تعطیلی کار، عملیات تروریستی و اقدامات براندازی علیه حکومت و عوامل دیگری از این قبیل.

۳ – خسارت های ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار و کارکنان وی و یا سایر افراد در ایجاد حادثه موضوع بیمه با تشخیص مراجع ذیصلاح یا قضایی.

4-حوادث ناشی از درگیری و نزاع.

5-محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خرید.

6-خسارت وارده به بیمه گذار.(خسارت وارده به نصابان در حین نصب و تعمیر آسانسور تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد)

7-حوادث طبیعی مانند سیل زلزله صاعقه و امثالی از این قبیل که بیمه گذار در ایجاد آن دخالتی ندارد.

8-خسارت عدم النفع و یا هرگونه خسارت تبعی و غیر مستقیم.

9-هرگونه خسارت جانی و مالی در خارج از کابین آسانسور.

 

فصل ششم: فسخ و بطلان بیمه نامه

ماده 25-  اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت يا اخطار قبلي كتبي۲۰ روز از طرف بيمه گر يا بيمه گذار در موارد زير فسخ شود :

فسخ از طرف بيمه گر :

۱- در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سررسيدهاي معين.

۲- درصورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گذار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوطه.

۳- در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار به طور غيرعمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه.

۴- بعد از پرداخت هر خسارت.

فسخ از طرف بيمه گذار :

در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود.

تبصره 4 : درصورت فسخ از طرف بيمه گر، بايد حق بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روز شمار محاسبه و به بيمه گذار برگشت شود‌ (به استثناي موارد مندرج در قانون بيمه) در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گذار، حق بيمه برگشتي براساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

ماده 26- درصورتي كه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه نامه هاي ديگري نيز مورد تامين قرارگرفته باشد، تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد.

ماده 27- خسارت موضوع اين بيمه نامه با اطلاع بيمه گذار مستقيماً از طرف بيمه گر به شخص زيانديده و يا ذوي الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بيمه گر در مقابل بيمه گذار و شخص يا اشخاص زيانديده بري الذمه مي گردد.

ماده28- نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه گذار همان است كه در پيشنهاد بيمه و متن اين بيمه نامه درج گرديده و بيمه گذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را بصورت كتبي به اطلاع بيمه گر برساند. در صورت تغيير نشاني و عدم اعلام آن به بيمه گر، نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه گذار معتبر شناخته مي شود.

ماده 29- بيمه گر و بیمه گذار سعي خواهند كرد كليه اختلافات ناشي از اين بيمه نامه را از طريق داوري حل و فصل كنند، در اينصورت هريك از طرفين داور انتخابي خود را به طرف ديگر معرفي مي كند. درصورتي كه داوران مزبور به توافق نرسند يك نفر را به عنوان سرداور انتخاب مي كنند. سرداور و داوران مبادرت به صدور حكم داوري مي نمايند. در صورت عدم توافق در موارد داوري، رسيدگي به كليه اختلافات مذكور در صلاحيت محاكم صلاحيتدار خواهد بود.

ماده ۳۰- مرور زمان: مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه بر اساس ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لیکن دعاوی که قبل از  اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.

ماده ۳۱- موارد پیش بینی نشده: در مواردی که در این بیمه نامه ذکر نشده است حسب مورد براساس قانون بیمه، عرف بیمه و سایر قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بنر کیوان فراز
بنر نیکان
بنر اوج فراز
moradi trade
بنر کارالیفت
بنر mgm hydraulic
بنر تکساز آسانبر سمامی
بنر بازرگانی آراس
لیفتراک آرکا جم
مطالب اخیر
گروه صنعتی فاخر