اساسنامه سندیکاي صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

اساسنامه سندیکاي صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته ( مصوب 2/10 /80 و اصلاحیه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 20/06/1391 و (1393/03/20 مورخ اصلاحیه مقدمه نظر به لزوم ساماندهی و قانونمندي در امور حرفهاي و تخصصی مربوط به آسانسور و پله برقی درایران و به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت طراحان ، سازندگان ، تولیدکنندگان ، فن آوران و فروشندگان طراحـی و مونتاژ آسانسور و پله برقی و فعالین خدمات وابسته به آن و براي تمرکز امور فنی و مهندسی و برخورداي از سیاستگذاري مناسب و واحد جهت مقاصد تولیدي و تجارتی و خدماتی در زمینـه فـوق و نیـز بـه منظـور تأمین حقوق و منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی که موضوع فعالیت و اشتغال آنها در امـور مـذکور باشـد ، سندیکاي صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته به آن طبق مبانی ذیل تشکیل میگردد . ۱ فصل اول – کلیات ماده 1 – نام و هویت : نام : سندیکاي صنایع آسانسورو پله برقی ایران و خدمات وابسته که در این اساسنامه به اختصار “سندیکا” نامیده میشود . هویت : سـندیکا در اجـراي بنـد (ك) مـاده (5 (قـانون اتـاق بازرگـانی و صـنایع و معـادن ایـران (مصـوب 15/12/1369 و اصـلاحیه (15/9/1373 (و تحت پوشش اتاق ایران ، تشکیل میشود و داراي شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی میباشد و به صورت صنفی و غیر انتفاعی و غیر سیاسی فعالیت می نماید . ماده 2 – تابعیت : تابعیت سندیکا ایرانی است . ماده 3 – اقامتگاه : مرکز اصلی و اقامتگاه سندیکا در تهران ، خیابان ستارخان – برق الستوم-جنب اتش نشانی- خیابان نیرو- کوچه دوم- پلاك 5 میباشد . تبصره – در صورت تغییر اقامتگاه قانونی سندیکا مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی میگردد و کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد رسید . ماده 4 – حوزه فعالیت : حوزه فعالیت سندیکا در سراسر ایران است و میتواند پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مراکز استانها شعبه و در شهرستانها عنداللزوم نمایندگی دایر نماید . شرایط تشکیل شعب و نمایندگیها می بایست مطابق بـا آئـین نامـه هـاي اجرایی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشد . ماده 5 – مدت : مدت فعالیت سندیکا نامحدود است . فصل دوم – اهداف ماده 6 – هدفهاي سندیکا عبارتند از : 1-6 -تلاش درجهت تعیین واجراي استاندارد ملی براي کلیه مراحل فروش ، طراحی ، ساخت و تولید آسانسور وپله برقی و انواع قطعات آن و نیز نصب و راه اندازي ، تعمیر و نگهداري و بهره برداري آسانسور و پله برقی . 2-6-کوشش در سازماندهی براي جذب افراد حقیقی و حقوقی که جهت عضویت در سـندیکا واجـد صـلاحیت مـی باشـند و تـلاش گروهی در جهت تأمین منافع به حق و سالم اعضاء در راستاي منافع ملی کشور . 3-6 -تلاش در جهت دستیابی به آخرین استانداردهاي بین المللی براي کلیه دست اندرکاران صنعت آسانسور و پله برقی در ایران . 4-6 -حمایت از تولیدات ساخت داخل با تلاش براي ارتقاء کیفیت محصولات داخلی ، همچنین ارائـه برنامـه هـاي لازم بـه منظـور ارتقاء دانش فنی و دستیابی به تکنولوژي آسانسورهاي پیشرفته . 5-6 -ایجاد هماهنگی با کلیه دستگاههاي اجرایی و قانونی دست اندرکار درصنعت ساختمان وابنیه به منظور استفاده ازآسانسـور و پلـه برقی استاندارد . 6-6 -فعالیت در زمینه صادرنمودن آسانسور و پله برقی و خدمات مربوط به آن به خارج از کشور خصوصاًکشورهاي همجوار . 7-6 -ایجاد کمیتههاي تخصصی بازرسی کننده داخلی براي حصول اطمینان از رعایت اصـول ایمنـی و اسـتاندارد جهـت کلیـه مراحـل مربوط به فعالیتهاي صنعت آسانسور و پله برقی (کنترل عملکرد اعضاء) بـا انگیـزه تشـریک مسـاعی بـا شـرکتها ي مسـتقل بازرسـی در چارچوب قانون . ۲ 8-6 -تشکیل مراکز آموزشی و تحقیقات علمی و صنعتی ، برگزاري سمینارهاي تخصصـی و همچنـین حضـور در سـمینارهاي مختلـف جهانی و ترجمه وتألیف مقالات علمی و صنعتی مرتبط با صنعت آسانسور و پله برقی . 9-6 -تلاش در جهت بالا بردن اعتبار و حیثیت سندیکا از طریق سازماندهی و ایجاد روابط مناسب بین اعضاء . 10-6 -تشکیل و حضور در نمایشگاههاي داخلی و خارجی مربوط به صنعت آسانسور و پله برقی . 11-6 -تشکیل مرکز یا مراکزي در داخل و خارج از کشور به منظور فعالیت در جهت اهداف عالیه سندیکا مانند تأسیس خانه آسانسور و پله برقی . 12-6 -انجام هر نوع فعالیت اداري ، فرهنگی ، علمی ، صنعتی ، اقتصادي، بازرگانی ، تحقیقاتی و … در داخـل و خـارج از کشـور کـه در جهت اهداف عالیه سندیکا باشد . 13-6 -تلاش در جهت داوري و حکمیت در حل و فصل اختلافات حقوقی مابین اعضاء و نیـز میـان اعضـاء و سـایر اشـخاص حقیقـی و حقوقی . 14-6 -تشکیل شرکتها تعاونی به منظور جذب ، سرمایه و ارائه خـدمات بـه اعضـاء در زمینـه فعالیتهـاي سـاخت و تولیـد ، طراحـی و مهندسی ، صادرات و واردات. 15-6 -تشویق و ترغیب اعضاء ، به تشکلهاي صنعتی به صورت کنسرسیوم در ارتباط با انجام پروژه هاي بزرگ ملی و بین المللی . 16-6 -ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه هاي مرتبط با اهداف و وظایف سندیکا و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسـانی و نشـر کتب ، مجلات و بروشورهاي تخصصی . 17-6 -تلاش براي ایجاد فضاي مناسب جهت رقابت سالم و منصفانه و ایجاد فرصتهاي مناسب براي کلیه اعضاء جهت ورود به بازارها . فصل سوم – عضویت و شرایط آن ماده 7 – عضویت بر سه قسم می باشد 🙁 اصلاحیه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 20/03/1393( الف- عضو اصلی : کلیه اشخاص حقوقی که حوزه فعالیت و اشتغال آنها در موارد ذیل باشند می توانند به عنوان عضو اصلی به عضویت سندیکا در آیند . 1 – الف : فن آوران و فروشندگان طراحی و مونتاژ آسانسور و پله برقی . 2 – الف : سازندگان و تولید کنندگان انواع قطعات آسانسور و پله برقی . ب – عضو وابسته : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حوزه فعالیت و اشتغال آنها در موارد ذیل باشند می توانند به عنوان عضو وابسته به عضویت سندیکا در آیند . 1 – ب : سازندگان و تولید کنندگان انواع قطعات آسانسور و پله برقی بدون مدیر فنی و تکنسین . 2 – ب : نصابان – تعمیرکاران و ارائه کنندگان خدمات سرویس و نگهداري آسانسور و پله برقی. 3 – ب : وارد کنندگان و فروشندگان قطعات آسانسور و پله برقی و قطعات وابسته . 4 – ب : ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی در صنعت آسانسور و پله برقی . ج – عضو افتخاري : شامل اساتید دانشگاهها – هیاتهاي علمی – مهندسین مشاور – کارشناسان سازمانهاي دولتی و ملی – دانشجویان و سایرعلاقمندان صنعت آسانسور و پله برقی با درخواست میتوانند به عضویت افتخاري درآیند . تبصره : حضور اعضا ء وابسته و افتخاري درمجامع و جلسات سندیکا بصورت میهمان خواهد بود . ماده 8 – عضویت اشخاص حقوقی منوط به تابعیت ایرانی با مراعات ماده (20 ( قانون تجارت و دارا بودن کارت عضویت در اتاقهاي بازرگانی و صنایع و معادن میباشد . – داشتن سابقه فعالیت و صلاحیت فنی در این صنعت با رعایت ماده 10 اساسنامه . ۳ ماده 9 – موضوع: اصلاح ماده 9 از اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/03/1387 و مجمع 20/03/1393 تحقق عضویت اعضاء اصلی علاوه بر موارد مذکور در ماده 8 مستلزم احراز شرایط ذیل می باشد و براي دیگر اعضاء(وابسته – افتخاري) الزامی نمی باشد. 1 – داشتن مدیر فنی طبق ضوابط صدور پروانه طراحی و مونتاژ مصوب وزارت صنایع و معادن . 2 – داشتن لیست بیمه تامین اجتماعی براي مدیر و تکنسین هاي فنی . 3 -داشتن دو نفر تکنسین فنی تمام وقت براساس ضوابط صدور پروانه طراحی و مونتاژ مصوب وزارت صنایع و معادن . اعضاي فعلی نیز مکلفند در زمان تمدید عضویت خود شرایط جدید را احراز نمایند . تبصره : اعضاء اصلی جدید با پرداخت ورودیه و حق عضویت متعهد می گردند بدون حق راي شرایط مندرج در ماده 9 را ظرف 6 ماه احراز نمایند . در غیر اینصورت عضویت آنها به حالت وابسته در خواهد آمد . ماده 10 -اصلاح ماده 10 از اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده مورخ20/06/1391 سابقه فعالیت و صلاحیت فنی و حرفه اي کلیه اعضاء در زمینه موضوع سندیکا ، بایستی به تأیید دو نفر از اعضاي سـندیکا کـه حـداقل پنج سال سابقه عضویت در سندیکا را دارا باشند برسد . ماده 11 – موضوع: اصلاح ماده 11 از اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/03/1387 کلیه اعضاي سندیکا موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آئیننامههاي مصوب مجـامع و مقیـد بـه رعایـت اهـداف مشخصـه سندیکا می باشند و برخورداري از مزایاي عضویت در سندیکا و تداوم اعتبار آن علاوه بـر رعایـت مـوارد پـیش گفتـه مسـتلزم تعامـل و پایبندي به اصول مندرج در سوگند نامه می باشد . پذیرش عضویت صرفاً محدود به اهداف بر شمرده در اساسنامه سندیکا مـی باشـد و مجوزي براي اجابت هر گونه درخواستی که شمول اختیارات این سندیکا خارج و تابع مقررات و ضوابط خاص خود طبق موازین و قوانین موضوعه دیگري است نمی باشد. تبصره – چنانچه هر یک از اعضاء بدون تصویب هیأت مدیره اقدام به تشکیل یا عضویت در تشکیلات صنفی موازي مرتبط با صنعت آسانسور نماید از ادامه عضویت سندیکا معلق خواهد شد . ماده 12 – اصلاح در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/03/1393 با توجه به حذف این ماده و ذکر مفاد آن در ماده 7 اساسنامه مورد تصویب قرار گرفت . ماده 13 – اصلاح در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/03/1393 کلیه اعضاي سندیکا مطابق ماده هاي 52 الی 54 اساسنامه موظف به پرداخت ورودیه در هنگام شروع عضویت و حق عضویتهاي سالیانه می باشند و در صورتی که هر یک از اعضا حق عضویت سال جاري خود را حداکثر در فاصله 6 ماهه اول هر سال پرداخت ننماید عضویت وي حداکثر با دو اخطار کتبی یک ماهه به حالت تعلیق درآمده و از مزایاي عضویت در سندیکا محروم خواهد شد. تعلیق و نسخ آن توسط هیأت مدیره صورت میگیرد و در صورت تقاضاي عضو معلق شده امکان نسخ تعلیق با پرداخت حق عضویت سالهـاي معوقـه به علاوه 50 %مبلغ حق عضویت به عنوان جریمه امکان پذیر خواهد بود . تبصره 1 :اعضاء وابسته از پرداخت ورودیه معاف و مشابه اعضاء اصلی حق عضویت پرداخت می نماینـد و اعضـاء افتخـاري از پرداخـت ورودیه و حق عضویت معاف هستند . موضوع: اصلاح ماده 13 از اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/03/1387 تبصره 2 الحاقی – تمام یا قسمتی از جرائم موضوع این ماده در صورت درخواست عضو تعلیق شده و رفع موانع تعلیق با توجه به دلایل ابزاري مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و در نظر گرفتن سوابق و خوش حسابی عضو به تشخیص و موافقت هیئـت مدیره سندیکا قابل بخشوده شدن می باشد . ٤ فصل چهارم – ارکان ماده 14- ارکان سندیکا عبارتند از : – مجامع عمومی – هیأت مدیره – بازرسان ماده 15 – مجامع عمومی : ( اصلاح اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ20/06/1391( مجامع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیري در سندیکا بوده و از اعضاء یا نمایندگان رسمی آنان تشکیل میگردد . 1-15 -دعوت براي هر یک از مجامع عمومی توسط هیأت مدیره با یکبار درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار سندیکا و یا ارسـال فکـس براي اعضاي سندیکا بعمل می آید . تاریخ انتشار آگهی حداقل باید پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومیباشـد دستورجلسـه و روز و ساعت و محل برگزاري مجمع باید در آگهی ذکر شود . ضمناً دعوتنامه جداگانه اي با امضاي یکی از اعضاي هیأت مدیره یا دبیر یا هر یک از بازرسان اصلی ، براي اعضاء ، بوسیله پست سفارشی یا فاکس ارسال میگردد . 2-15 ) -اصلاح اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ20/06/1391( 2-15 -هر یک از شرکتهاي عضو براي شرکت در جلسات مجمع عمومی یک نفر از اعضاء هیات مدیره خود را کتباً به عنوان نماینـده تام الاختیار شرکت به سندیکا معرفی می نماید. معرفی نامه با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور و با مهر شرکت معتبـر خواهـد بود و در خصوص اعضاء حقیقی فقط شخص عضو مجاز به شرکت در مجامع می باشد . 3-15 -اخذ رأي در مجامع عمومی سندیکا کتبی و مخفی میباشد مگر در مواردي که نسـبت بـه آن در مجمـع اخـذ تصـمیم اعضـاي سندیکا آید . 4-15 -جلسه مجمع عمومی (عادي و عادي بطور فوق العاده)با شرکت اکثریت اعضاء (نصف بعلاوه یک) رسمیت می یابد و مصـوبات آن با اکثریت آراء حاضرین (نصف بعلاوه یک) معتبر میباشد . تبصره – نحوه اخذ رأي : اخذ رأي جهت انتخاب هیأت مدیره بایستی بر روي اوراق داراي مهر و شماره و به تعداد اعضاي حاضر در جلسه به صورت مخفی انجام گیرد . تبصره – حق رأي : حق رأي در مجامع کتباً قابل توکیل به دیگر اعضاء میباشد ولی هیچ عضوي نمیتواند وکالت بیش از یک عضو را بپذیرد . 5-15 -با رسمیت یافتن مجمع ، در ابتدا از میان حاضرین ، مسن ترین فرد به عنوان رئیس سـنی ، اداره جلسـه را بعهـده مـی گیـرد و بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر براي مجمع ، اخذ رأي به عمل خواهد آمد . سپس هیأت رئیسه انتخابی ، اداره جلسه مجمع را بعهده می گیرد . 6-15 -در هر جلسه منشی جلسه صورتی از اسامی نمایندگان اعضاء حاضر در جلسه را تنظیم و به امضاء هیأت رئیسه مجمع می رساند و متعاقباً بعد از مذاکرات و تصمیمات مجمع خلاصه اي از آن را نیز تنظیم و صورتجلسه نموده و به امضـاي اعضـاي هیـأت رئیسـه مجمع می رساند ، این صورت مجالس درمرکزسندیکا نگهداري و مندرجات آن براي کلیه اعضاء معتبر خواهد بود . 7-15 -تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی سندیکا که طبق مواد این اساسنامه تشکیل گردیده درباره کلیه اعضاء اعم از حاضر یا غایب و حتی اعضایی که با تصویب آن مخالفت کرده اند نافذ و لازم الاتباع میباشد . 8-15 -در کلیه جلسات مجمع عمومی و فوق العاده نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان نـاظر دعـوت خواهـد شـد و عنداللزوم اظهار نظر خواهد نمود . 9-15 -سندیکا موظف است رونوشت کلیه مصوبات مجامع عمومی (عادي و فوق العاده) را براي اتاق بازرگانی و صـنایع و معـادن ایـران ارسال نماید . ٥ 10-15 -هر گاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد هیأت رئیسه مجمـع بـا تصویب اعضاء میتواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر نباید از دو هفته تجاوز نماید تعیین کند . بدیهی است تمدید جلسه احتیاج به دعوت نامه و انتشار آگهی مجدد در روزنامه رسمی سندیکا نخواهد داشت و حد نصـاب لازم جهـت رسمیت جلسه همان حد نصاب قبلی است . ماده 16 -مجامع عمومی بر دو نوعند : – مجمع عمومی عادي – مجمع عمومی فوق العاده ماده 17 – مجمع عمومی عادي سالیانه یک نوبت در سال (ترجیحاً در نیمه دوم اردیبهشت ماه هر سال ) با حضور حداقل نصف بعـلاوه یک از نمایندگان اعضاي سندیکا وفق مفاد بند (1-15 (ماده (15 (رسمیت می یابد تصمیمات مجمع عادي در کلیـه مـوارد بـا اکثریـت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود . تشکیل مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده به هر دفعات که لازم باشـد بلامانع است . ماده 18 – هیأت مدیره موظف است حداقل 20 روز قبل از اتمام دوره جاري اعضاي هیأت مدیره اقدام به برگزاري مجمع عمومی عادي ، وفق ماده (15 (بنماید . ماده 19 ) – اصلاح اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ20/06/1391( مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل نصف بعلاوه یک تشکیل و نصف بعـلاوه یـک اعضـاي سـندیکا و یـا نماینـدگان قـانونی آنـان رسمیت می یابد و تصمیمات مجمع با سه چهارم آراء افراد حاضر در جلسه تصویب میشود در صورتیکه جلسه اول به حد نصاب نرسد ، جلسه بعدي به فاصله 20 روز با حداقل نصف بعلاوه یک وسومین جلسه مجمع عمومی فوق العـاده بـا حضـور هـر تعداد اعضـاء تشـکیل خواهد شد و مصوبات آن با رأي سه چهارم اعضاء معتبر خواهد بود . ماده 20 – وظایف مجمع عمومی عادي سالانه و عادي بطور فوق العاده بشرح زیر است : 1-20 -استماع گزارش هیأت مدیره درباره عملکرد سال گذشته . 2-20 -استماع گزارش بازرسان . 3-20 -رسیدگی به بیلان سال گذشته و تصویب آن . 4-20 -تعیین خط مشی سندیکا و بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات و مصوبات و آئیننامههاي هیأت مدیره . 5-20 -انتخاب اعضاي اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان . 6-20 -انتخاب روزنامه کثیرالانتشار . 7-20 -تصویب پیشنهادات هیأت مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضاء . 8-20 -استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیلان سال گذشته و بودجه سال جاري و تصویب آنها . ماده 21 – مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده در مواقع ضروري به دعوت هیأت مدیره یا هر یک از بازرسان اصلی یا درخواسـت 20 % از اعضاي سندیکا با رعایت ماده 15 اساسنامه تشکیل میشود . ماده 22 – هر یک از بازرسان اصلی چنانچه تشکیل مجمع عادي یا فوق العاده را ضروري تشخیص دهند مراتب را کتباً به هیأت مـدیره اعلام و هیأت مدیره مکلف است ظرف حداکثر 20 روز از تاریخ وصول درخواست بازرسان ، اعضاي سندیکا را طبق تشـریفات منـدرج در ماده (15 (اساسنامه ، براي تشکیل مجمع عمومی دعوت نماید و در صورت استنکاف هیأت مدیره ، هر یک از بازرسـان رأسـاً بـا رعایـت ماده (15 (اساسنامه اقدام خواهند نمود . ٦ ماده 23 – تقاضاي 20 %اعضاي سندیکا نیز میتواند تشکیل مجامع عادي بطور فوق العاده و یا مجمع فـوق العـاده را از هیـأت مـدیره سندیکا خواستار شود و هیأت مدیره باید حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ دریافت تقاضاي کتبی تجمـع اعضـاء را جهـت تشـکیل مجمـع دعوت ، در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرسان بخواهند و هر یک از بازرسان اصلی مکلف خواهند بود طبق تشریفات مقرر مجمع مورد نظر را حداکثر تا 15 روز دعوت نموده و چنانچه بازرسان نیز امتناع نمایند نمایندگان 20 % مذکور حق آن را خواهندداشت که مستقیماً نسبت به دعوت مجمع عمومی بارعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام کند . ماده 24 – در صورت عدم رسمیت یافتن هر یک از جلسات مجمع عمومی عادي به علت حد نصاب ، حداکثر ظرف 20 روز جلسه بعدي با رعایت مفاد ماده (15 (از نظر درج آگهی در روزنامه و دعوت از اعضاء تشکیل میگردد ، جلسه دوم مجمع با هرتعداد رسمیت خواهـد داشت به شرطی که در آگهی دعوت علاوه بر دستور جلسه و ساعت و زمان ، علل عدم تشکیل اول ذکر گردد . ماده 25 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از : الف – تغییر و اصلاح اساسنامه سندیکا ب – انحلال سندیکا و انتخاب اعضاي هیأت تصفیه ج – عزل انفرادي یا جمعی اعضاي هیأت مدیره و یا بازرسان ماده 26 – هیأت مدیره : ( اصلاح اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ20/06/1391( سندیکا بوسیله هیأت مدیرهاي مرکب از 9 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادي یا عادي بطـور فـوق العـاده از بین اعضاء یا نمایندگان قانونی آنها براي مدت دو سال انتخاب می شوند اداره خواهند شد . 1-26 -بعد از اختتام دوره مأموریت هیأت مدیره یا عزل دست جمعی هیأت مدیره یا استعفاي دسته جمعی ، تا انتخاب و تعیین هیـأت مدیره جدید کلیه مسئولیتها همچنان در عهده اعضاي هیأت مدیره قبلی خواهد ماند . 2-26 -اصلاح اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ20/06/1391 : تجدید نامزدي هریک از اعضاي اصلی هیأت مدیره براي بیش از دو دوره متوالی براي هیئت مدیره و بازرسین سندیکا ممنوع و منوط به یک دوره تنفس می باشد . تبصره ماده 2 -26 – اعضاي فعلی هیات مدیره و بازرسین مشمول این مصوبه خواهند شد . ماده 27 – شرایط عضویت در هیأت مدیره : اصلاح اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ20/06/1391 و 20/03/1393 الف – دارا بودن تابعیت ایرانی ب – داشتن حداقل 30 سال سن ج – نداشتن محکومیت کیفري براي جرایم مالی و اخلاقی یا جرایمی که مجازات آن حدود ، قصاص و زندان بیشتر از یکسال باشد د – عدم اشتهار به سوء شهرت ه – متدین به یکی از ادیان رسمی کشور و – دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس با 4 سال عضویت در سندیکا و یا با مدرك کمتر از لیسانس با 7) هفت) سال سابقه عضـویت در سندیکا را دارا باشد . ز – ارائه درخواست کتبی. ح – متقاضی نامزدي در هیات مدیره و یا بازرسین می بایست یکی از اعضاي هیات مدیره شرکتهاي عضو سـندیکا باشـد و در خصـوص اشخاص حقیقی عضو الزاماً شخص عضو سندیکا مجاز به نامزدي خواهد بود . تبصره 1 – بررسی واجدشرایط بودن داوطلبین عضویت درهیأت مدیره توسط هیأت مدیرههاي منتخب صورت می گیرد . هیأت مدیره موظف است واجد شرایط شناختن داوطلب را ظرف مدت دو روز از دریافت درخواست ، به اطلاع او برساند و در صورت تسلیم اعتراض توسط فرد یاد شده ظرف مدت دو روز به شوراي حکمیت موضوع ماده 47 مراجعه نماید و نظر شورا در این مورد لازم الاجرا میباشد . تبصره 2 – ماده 27 – از هر شرکت و کنسرسیوم فقط یک نفر بیشتر نمی تواند در هیات مدیره نامزد گردد . تبصره 3 – ماده 27 – تشکیل کنسرسیوم و شراکت بین اعضاء هیات مدیره و بازرسین پس از انتخاب آنها ممنوع مـی باشـد و در غیـر اینصورت تمام اعضاء تشکیل دهنده کنسرسیوم و شراکت از هیات مدیره یا بازرسی حذف می گردند . ۷ تبصره 4 -ماده27 – شعبات تا 7)هفت) سال از زمان تاسیس ازشمول بند (و) ماده 27 معاف می باشند . ماده 28 – داوطلب عضویت در هیأت مدیره میتواند در زمانی که دستور جلسه مجمع عمومی عادي آگهی گردید درخواست داوطلبـی خود را به پیوست مدارك اثباتی فوق به دبیرخانه سندیکا تسلیم و رسید دریافت نماید. تبصره – بدیهی است در زمان برگزاري مجمع عمومی فوق العاده که با تغییر یا اصلاح اساسنامه همراه باشد ، سـایر اعضـاء مـی تواننـد داوطلب عضویت در هیأت مدیره در همان روز برگزاري مجمع باشند . در صورت انتخاب شدن ، چنانچه شرایط لازم را نداشته باشند به ترتیب نفر بعدي جایگزین خواهد شد . ماده 29 – در صورت خروج و یا اخراج از عضویت در سندیکا و یا انحلال شرکت عضوي که نماینده آن در ارکان سـندیکا داراي سـمتی است ، مأموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وي ، منتفی و زایل خواهد شد مگر آنکه حـداکثر ظـرف سـه مـاه مجـدداً در ایـن صنعت فعالیت خود را آغاز نموده و به عضویت سندیکا در آید . ماده 30 – چنانچه نماینده معرفی شده از طرف هر یک از اشخاص حقوقی عضو پس از انتخاب در ارکان سندیکا به هر دلیلی از عضویت در شرکت متبوع خود خارج گردد ، نماینده مذکور عضویت خود را در هیأت مدیره از دست می دهد مگر آنکه حـداکثر ظـرف سـه مـاه مجدداً در این صنعت فعالیت خود را آغاز نموده و به عضویت سندیکا در آیند . ماده 31 – در صورت استعفا و یا فوت و یا عزل اکثریت نسبی (نصف بعلاوه یک) اعضاي هیأت مدیره ، انتخابـات زودرس هیـأت مـدیره تجدید خواهد شد . بدیهی است نمایندگان مستعفی می بایستی تا انتخابات هیأت مدیره جدید کما فی السابق بکار خود ادامه دهند . ماده 32 – زایل شدن موردي از بندهاي ماده (27 (براي هر یک از اعضاي هیأت مدیره در طول دوره مأموریت باعث معـزول شـدن آن عضو خواهد شد . ماده 33 – هیأت مدیره در اولین جلسه اي که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل میشود از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس ، دو نفر را به عنوان نایب رئیس و دیگري را به نام خزانه دار و عضوي را هم به سمت منشی انتخاب خواهد نمود . ماده 34 – مدت تصدي هر یک از سمت هاي اعضاي هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود . متصدیان هر یک از سمت ها توسط هیأت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند . ماده 35 – هیأت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا در مواقع ضروري به دعـوت کتبـی رئـیس یـا نواب رئیس یا دیگر اعضاي هیأت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد . در صورت غیبت رئیس و نواب رئیس، سایر اعضاي هیأت مدیره یـک نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد . جلسات هیأت مـدیره در مرکـز اصلی سندیکا تشکیل خواهد شد . ماده 36 – در صورت استعفاء یا فوت و یا عزل هر یک از اعضاي هیأت مدیره ، عضو علی البدلی که در انتخابات رأي بیشـتري داشـته است ، براي باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتی که اعضاي علی البـدل داراي آرا ي مسـاوي باشـند انتخاب در هیأت مدیره به قید قرعه اعضاي سندیکا خواهد آمد . تبصره 1 – غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب موجب عزل از عضویت در هیأت مدیره خواهد بود . ۸ تبصره 2 – تشخیص موجه بودن عذر وعلت غیبت با اکثر اعضاي هیأت مدیره میباشد . ماده 37 – جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاي داراي حق رأي رسمیت پیدا می کند و مصوبات آنها با اکثریت نسبی حاضرین معتبر خواهد بود . تبصره – به هر حال کلیه مصوبات هیأت مدیره می بایست حداقل داراي چهار رأي موافق باشد . ماده 38 – صورت مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره در دفتر ثبت و نگارش گردیده به امضاي حاضـرین مـی رسـد . اعضـاي سـندیکا میتوانند در صورت تمایل به دبیرخانه سندیکا مراجعه و صورت جلسات مصوب هیأت مدیره را مطالعه نمایند . ماده 39 – شرکت اعضاي علی البدل و بازرسان در جلسات هیأت مدیره بلامانع است ولی در تصمیمات حق رأي نخواهند داشت . ماده 40 – هیأت مدیره میتواند از بین خود یا خارج ، یک نفر شخص حقیقی را به عنوان دبیر انتخاب نموده و حدود اختیـارات او را تعیین نماید . دبیر در حدود اختیاراتی که از سوي هیأت مدیره به وي تفویض میگردد انجام وظیفه می نماید . هیأت مدیره مـی توانـد تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 41 این اساسنامه را با حق توکیل به دبیر تفویض نماید در صورتی که دبیر عضو هیأت مدیره باشد دوره دبیري از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود . تبصره – در صورتی که دبیر ، عضو هیأت مدیره نباشد ، حق شرکت در جلسات هیأت مدیره را بدون حق رأي دارد . ماده 41 – هیأت مدیره میتواند براي انجام امور اداري سندیکا اعم از ثبت مکاتبات و مخـابرات و تحریـر و تکثیـر آن ، طبقـه بنـدي و ضبط و حفظ و نگهداري اسناد و اوراق سندیکا ، تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن جمع آوري قوانین و آئیننامهها و بخشنامه هاي مرتبط با فعالیت سندیکا ، تشکیل پرونده براي اعضاء و ثبت عضویت آنها انجام تشریفات اداري مربوط به انتشار آگهی هـا و ارسـال دعوت نامه ها ، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان سندیکا ، اخذ معرفی نامههاي نمایندگان شـرکتهاي عضـو براي ورود به مجامع ، فراهم آوردن امکانات لازم براي تشکیل مجامع عمومی ، تنظیم پرسشنامههاي لازم براي استخدام کارکنان مـورد نیاز کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان ، تشکیل کلاسهاي آموزش و تهیه امکانات مورد نیاز و مربوط به آن ، نگهداري و حفظ اموال و اثاثیه سندیکا و تعمیر و سرویس به موقع آن ، تهیه گزارشات اداري در مورد کارهاي در دسـت اجـرا و مسـائل داخـل سندیکا ، اجراي مصوبات در سندیکا و هر اقدامی که عرفاً براي اداره امور سندیکا ضروري باشد دبیرخانه اي تحت سرپرستی دبیر تشکیل دهد و تأسیس نماید . تبصره – دبیر سندیکا میتواند در صورت درخواست اعضاء ، رونوشت صورت جلسات هیأت مدیره را به آنها ارائه نماید . ماده 42 – وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیأت مدیره : هیأت مدیره نماینده رسمی و قانونی سندیکا بوده و داراي کلیـه اختیـارات قـانونی جهـت اداره امـور سـندیکا اسـت بـدون آنکـه محدودیتی به عمومیت اختیارات او وارد گردد . هیأت مدیره مخصوصاً وظایف و اختیارات زیر را دارا میباشد : 1-42 -افتتاح حساب جاري به نام سندیکا در بانکهاي مجاز و واریز کلیه وجوهات سندیکا و پرداخت هزینه آن از این حسابها . 2-42 -گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی . 3-42 -خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیرمنقول به نام و حساب سندیکا بدون قصد و انگیزه تجارتی در جـذب و جلـب منفعت . 4-42 – اداره امور مالی سندیکا که سرپرستی آن با خزانه دار است . 5-42 -دریافت مطالبات سندیکا و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات . 6-42 -استخدام و عزل دبیر و کارکنان سندیکا و تعیین شغل و حقـوق و دسـتمزد و انعـام و ترفیـع و تنبیـه و تعیـین سـایر شـرایط و استخدام . ۹ 7-42 -اقامه هر گونه دعوي و دفاع از هرگونه دعوي یا تسلیم به دعوي یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفري با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههاي استان و دیوان عالی کشور ، مصالحه ، تعیـین وکیـل سـازش ، ادعـاي جعـل و تعیین جاعل ، استرداد سند ، تعیین داور و استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوري ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعـوي خسـارت ، استرداد دعوي ، جلب ثالث و دفاع از دعاوي ثالث ، اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن ، تامین مدعی به ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به در دادگاه و در ادارات و دوایر ثبت اسناد با حق انتخاب وکیل و نماینده و عزل آنها . 8-42 -اقدام به هر نوع امر از امور که در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اجراي آن از سوي مقامات دولتی ایران به سـندیکا توصـیه گردد . 9-42 -اقدام نسبت به کلیه اموري که طبق موازین قـانون بـراي اداره سـندیکا و پیشـرفت مقاصـد و اهـداف آن ضـرورت داشـته و در اساسنامه منع نشده باشد . 10-42 -تعیین نماینده و اعزام او به کمیتههاي همکاري و حفاظت ایمنی فنی با رعایت شرایط مندرج در آئیننامههاي مربوطه . 11-42 -تهیه گزارشات فصلی هر سه ماه یک بار از عملکرد سندیکا و ارزیابی آن با برنامه سندیکا ، طرح مسـائل و مشـکلات همـراه بـا پیشنهاد راه حلهاي اجرایی براي رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ایران . 12-42 -همکاري و مشارکت در امور اجتماعی حرفه و صنعت . 13-42 -تهیه و تنظیم و تصویب مقررات و آئیننامههاي داخلی براي اداره بهتر امور سندیکا . 14-42 -راهنمایی شرکتهاي عضو در امور اجرایی ، مدیریت ، مالی و مالیاتی ، بیمه مسـائل قـراردادي و حقـوقی د ر صـورت رجـوع بـه سندیکا . 15-42 – تصویب بودجه براي اداره کردن سندیکا . 16-42 – تهیه صورت دارایی و دیون سندیکا پس از انقضاي سال مالی و ارائه آن به بازرسان و نیز تنظیم ترازنامه و صورت عملکردهـاي سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی عادي . 17-42 -هیأت مدیره حق دارد عضوي را که از اهداف و مقررات اساسنامه تخلف نموده و می نماید موقتـاً از عضـویت در سـندیکا بـه حالت تعلیق درآورد و دلایل و توجیهات مربوطه جهت تعلیق آن را در اولین مجمع عمومی کـه متعاقـب آن تشـکیل مـی گرددگـزارش نماید وتصمیم مجمع عمومی دراین خصوص شایسته میباشد . تعلیق عضویت اعضاء تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادي در صورت از دست دادن یکی از شرایط مفاد این اساسنامه و یا تخطی از مفاد سوگند نامه سندیکا ، توسط هیأت مدیره امکان پذیر خواهد بود و تأیید اخراج فقط با رأي مجمع عمومی میباشد . 18-42 -همکاري با ارگانهاي ذیربط در تهیه و تدوین پیش نویس مقررات استاندارد ملی براي کلیه مراحل خرید ، طراحـی ، سـاخت و تولید آسانسور و پله برقی یا قطعات آن و نیز براي نصب ، راه اندازي ، تعمیر و نگهداري و بهره بـرداري ایـن دسـتگاهها بـا اسـتعانت از متخصصان و کارشناسان و اساتید فنی و مهندسی در جهت تطابق با شرایط صنعتی کشور . 19-42 -تشکیل مراکز آموزش و تحقیقات علمی و صنعتی ، برگزاري سمینارهاي تخصصی و دعوت علما و فن آوران صنعت آسانسـور و پله برقی براي ارتقاء کیفی این صنعت در ایران و آموزش بهتر و بیشتر اعضاء و یا نمایندگان آنها. 20-42-هیأت مدیره موظف است علاوه بر موارد مذکور هر اقدام قانونی دیگري که براي رسیدن بـه اهـداف اعـلام شـده در فصـل دوم اساسنامه ضروري است انجام دهد . 21-42 -دعوت مجامع عمومی و تعیین دستور جلسات مجامع . 22-42 -حق داوري و حکمیت در مورد اختلاف بین اعضاي سندیکا و اعضا با اشخاص ثالث (کارفرمایان) و سایر موارد لاینحل مربوط به صنعت آسانسور و پله برقی . موضوع : اصلاح ماده 42 از اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06 /03/1387 23 -42 الحاقی – هیئت مدیره می تواند در صورت دوبار محکومیت هر یک از اعضاي در کمیته حل اختلاف سندیکا ، یـا محکومیـ ت قطعی در مراجع قضائی و حقوقی ، عضو خاطی را موقتاً از عضویت در سندیکا به حالت تعلیق در آورد و مراتب را با ارائه مدارك مثبته به اولین مجمع عمومی گزارش نماید و تصمیم مجمع عمومی در این خصوص لازم الاجراء است . موضوع: اصلاح ماده 42 از اساسنامه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/3/1387 24-42 الحاقی- چنانچه هـر یـک از اعضـا مبـادرت بـه اعمـال و رفتـاري بـر خـلاف شـئونات اخلاقـی و حرفـه اي از قبیـل امضـا و مهـر فروشـی و امثـال آن نمایـد در صـورت احـراز و اثبـات اقـدام مجرمانـه خـاطی بنـا بـه گـواهی کتبـی کمیتـه حـل اخـتلاف و تصـویب هیئـت مـدیره پـس از اعـلام مـوارد بـا اداره اسـتاندارد و شـرکت هـاي بازرسـی و وزارتخانـه یـا سـازمان متبـوع و یـا سـایر ۱۰ ارگانهـاي ذیـربط مـی بایسـت حسـب مقـررات موضـوع بنـد 17 مـاده 42 اقـدام مقتضـی معمـول گـردد و در صـورت تکـرار و ادامـه عمل مجرمانه بمنظور دفاع از حقـوق مشـروع و قـانونی اعضـا صـحیح العمـل بنـا بـ ه تجـویز و تصـویب مجمـع عمـومی وفـق مـوازین مقرر در بند 7 ماده 42 هیئت مدیره مکلف است بر علیه شخص متخلف در مراجع ذي صلاح قضائی اقامه دعوي نماید . 25- 42:هیات مدیره میتواند بـا ارائـه خـدمات بـه اعضـا جهـت برگـزاري نمایشـگاهها، سـمینارهاي تخصصـی، تشـکیل کارگاههـاي آموزشــی، انتشــار کتــب و نشــریات و نظــایر آن و خــدمات بیمــه اي و اعــزام هیــات هــاي تجــاري و بازاریــابی و غیــره از محــل درآمدهاي حاصله هزینه هاي سندیکا را تامین نماید . ماده 43 – خزانه دار عضو هیأت مدیره اي که به عنوان خزانه دار انتخاب میشود مسئول اداره امور مالی سندیکا میگـرد د و موظـف اسـت دفـاتر و اسـناد و صورتجلسات مالی سندیکا را تنظیم ، وصولیها و پرداختها را کنترل و اسناد مربوطه به آن را ثبت و ضبط و نگهداري و حفاظت نمـوده و اگر بازرسان کتباً بررسی دفاتر و اسناد مالی سندیکا را تقاضا نمایند با اطلاع رئیس هیأت مدیره در محل دبیرخانه آن را در اختیارشان قرار دهد . ماده 44 – کلیه اسناد و مدارك مالی و تعهدآور با امضاي مشترك رئیس هیأت مدیره یا هر یک از نواب رئیس و خزانه دار همراه با مهر سندیکا معتبر خواهد بود . در ضمن اوراق عادي و مکاتبات اداري و معمولی با امضاي رئیس هیأت مدیره یا هر یک از نواب رئیس یا دبیر همراه با مهر سندیکا معتبر خواهد بود . ماده 45 – بازرسان (اصلاح اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ20/06/91( 1-45 – شرایط انتخاب بازرسان مطابق ماده (27 (اساسنامه همان شرایط لازم براي انتخاب هیأت مدیره است . 2-45 – سندیکا دو نفر بازرس اصلی و یـک نفـر بـازرس علـی البـدل خواهـد داشـت کـه توسـط مجمـع عمـومی عـادي بـراي مـدت یکســال انتخــاب مــی شــوند و نــامزدي مجــدد بازرســان اصــلی بــراي بــیش از 3 دوره متــوالی بــراي بازرســی و یــا هیئــت مــدیره سندیکا ممنوع و منوط به یک دوره تنفس می باشد. 3-45 – در صـورت فـوت یـا انتخـاب یـا سـلب شـرایط منـدرج در اساسـنامه از بازرسـان اصـلی ، وظیفـه او را بـازرس علـی البـدل انجام خواهد داد . ماده 46 – وظایف بازرسان (اصلاح اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ20/06/91( 1-46 -نظارت بر کلیـه اقـدامات و عملیـات هیـأت مـدیره در حـدود مقـررات ایـن اساسـن امه و مطابقـت آنهـا بـا مفـاد اساسـنامه و مصوبات مجـامع عمـومی و قـوانین جـاري کشـور و چنانچـه مغـایرتی مشـاهده نماینـد بایـد از طریـق دبیرخانـه مراتـب را بـه هیـأت مدیره اطلاع داده ، رفع آن را مطالبه کنند . 2-46 -بازرسان باید قبـل از مجمـع عمـومی سـالانه ترازنامـه اي را کـه مـدیر ان بـراي تسـلیم بـه مجمـع عمـومی سـالانه تهیـه مـی کننــد و همچنــین در صــورت لــزوم کلیــه اســناد و اوراق مــالی ســندیکا را ملاحظــه و مــورد بررســی قــرار داده و دربــاره صــحت مطالب و اطلاعاتی کـه هیـأت مـدیره قـرار اسـت در اختیـار مجمـع عمـومی بگـذارد اظهـار نظـر کـرده و گـزارش جـامعی راجـع بـه وضع سندیکا به مجمع عمومی عادي تسلیم نمایند . 3-46 -گــزارش بازرســان بایــد لااقــل ده روز قبــل از تشــکیل مجمــع عمــومی عــادي جهــت مراجعــه اعضــاي ســندیکا در دبیرخانه سندیکا آماده باشد . 4-46 -بازرسان موظفند در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادي و فوق العاده مراقبت و نظارت نمایند . 5-46 -بازرسان دفاتري خواهند داشت که خلاصه اقدامات خود را هر بار به روز پس از پایان هر اقدامی در آن نوشته و نظر خود را ذیـل آن مرقوم داشته و امضاء خواهند کرد ، یکی از دفاتر براي مراجعه اعضاء در دبیرخانه سـندیکا نگهـداري مـی شـود و دیگـري در اختیـا ر بازرسان می ماند . ۱۱ 6-46 -در صورت تخلف هیأت مدیره از وظایف خویش و عدم تحقق ماده 1-46 اساسنامه ، پس از سه مورد گزارش و درخواست کتبی ، هر یک از بازرسان می توانند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده با ذکر دلائل و با رعایت ماده 23 اساسنامه اقدام نمایند . 7 -46 – بازرسان موظفند گزارش عملکرد مالی سندیکا را توسط شرکت حسابرسی رسمی آماده و به مجمع ارائه نمایند . ماده 47 – شوراي حکمیت و داوري شوراي حکمیت و داروي متشکل از پنج نفر از پیشکسوتان به پیشنهاد حاضرین در مجمع براي مـدت دو سـال تعیـین مـی گردنـد تـا درصورت اختلاف اعضاي هیأت مدیره با یکدیگر و یا اعضاء با هیأت مدیره حکمیت و داوري نمایند. این شورا با حضور سه نفـر از پـیش کسوتان رسمیت می یابد و شرایط عضویت آن ، 45 سال سن با 20 سال سابقه کار میباشد . ماده 48 – کمیتهها و مشاوران سندیکا هیأت مدیره به منظور پیشبرد اهداف و ایفاي وظایف خود میتواند تعدادي کمیته دائم یا موقت از بین مدیران و نماینـدگان شـرکتهاي عضو یا اعضاي حقیقی سندیکا داشته باشد. نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضاي آن و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیتهها براساس آئین نامه اي خواهدبودکه توسط هیأت مدیره تهیه وتصویب میگردد. در صورت استعفا و یا عزل اکثریت هیأت مدیره ، کمیتهها می توانند تا انتخاب هیأت مدیره جدید به کار خود ادامه دهند ، همچنین هیأت مدیره میتواند از میان مدیران شرکتهاي عضو یـا خـارج از سـندیکا مشاورانی جهت بهبود و پیشبرد کار خود انتخاب و دعوت نماید . ماده 49 – کلیه مصوبات و تصمیمات اخذ شده ارکان سندیکا اعم از مجامع مصوبات هیأت مـدیره ، گزارشـات بازرسـان و خزانـه دار و تصمیمات کمیتهها و مشاوران سندیکا می بایستی به صورت گزارشات فصلی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارائه گردد . ماده 50 – بازرسی و کنترل کیفیت سندیکا میتواند با توجه به توان فنی بالاي خود اقدام به تأسیس شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد آسانسور و پلـه برقـی نمایـد . ایـن شرکت طبق آییننامه مصوب هیأت مدیره سندیکا اقدام به بازرسی آسانسور و پله برقی نموده و گزارش مربوط به مجاز بودن بهرهبرداري از آسانسور و پله برقی را به ارگان ذیربط بدهد . ماده 51 – آزمایشگاه فنی سندیکا میتواند اقدام به تأسیس آزمایشگاه کنترل کیفی مربوط به بازرسی کلیه قطعات آسانسور ساخت داخل و یا قطعات وارداتی فاقد تأییدیه نمود و تأییدیه مرغوبیت آن را صادر نماید . فصل پنجم – منابع مالی ماده 52 – هر کدام از اشخاص حقیقی به عضویت سندیکا پذیرفته شود باید مبلغ ریال به عنـوان ورودیـه در حسـاب جاري سندیکا که هیأت مدیره گشایش می نماید واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تحویل نماید . ماده 53 – علاوه بر ورودیه ، هر عضو موظف است ماهیانه مبلغ ریال بابت حـق عضـویت خـود در حسـاب جـاري سندیکا پرداخت کرده قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید . تبصره – میزان ورودیه و حق عضویت در سندیکا براي هر سال توسط هیأت مدیره پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی عادي قابل اجرا میباشد . ماده 54 – اشخاص حقیقی که تمایل دارند مورد حمایت و تحت پوشش سندیکا قرار گیرند بعـد از آنکـه صـلاحیت فنـی و شایسـتگی فردي آنها از سوي هیأت مدیره تأیید شد باید مبلغی را که هیأت مدیره تعیین و مشخص می نماید به عنوان ورودیه در حساب جاري ۱۲ سندیکا واریز کرده قبض رسید آن را به دبیرخانه تحویل دهند . آنها همچنین موظفند ماهیانه تا 25 درصد حق عضویت معمول سندیکا را به حساب سندیکا پرداخت کنند . ماده 55 – هیأت مدیره سندیکا همچنین میتواند از هدایا ، عطایا ، وقف ، قبول وصیت و کمکهاي نقدي و غیرنقدي اعضاء یا اشخاص ثالث در جهت نیل به اهداف سندیکا بهره مند گردد . فصل ششم – انحلال و تصفیه ماده 56 – سندیکا به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رأي نهایی محاکم قضایی منحل اعلام میشود . ماده 57 – چنانچه انحلال سندیکا از سوي مجمع عمومی فوق العاده اعلام شود ، مجمع باید هیأت تصفیه را متشـکل از سـه نفـر از نمایندگان اعضاي حقوقی انتخاب و تعیین نماید . انتخاب اعضاي هیأت مدیره سندیکا قبل از انحلال در مقام اعضاي هیأت تصفیه بلامانع است . چنانچه انحلال سندیکا از سـوي محـاکم قضایی اعلام شود ، محکمه هیأت تصفیه را تعیین خواهد نمود . ماده 58 – پس از اعلام انحلال سندیکا و معلوم شدن اعضاي هیأت تصفیه ، در صورت مطالبه این هیـأت ، مـدیران سـابق سـندیکا مکلف میباشند تمامی اوراق ، اسناد ، دفاتر ، اموال و اثاثیه سندیکا را طی تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند . ماده 59 – هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی و داراییها را روشن و پس از تسویه ، کلیه اموال منقول و غیرمنقول که باقی خواهد ماند در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار خواهد گرفت تا آنها را در اختیار مؤسسات آموزشی و تحقیقـات گذارد و یا به هر نحو مقتضی دیگر در مورد آنها تصمیمگیري نماید . ماده 60 – وظایف و تکالیف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود ، مطالبات و دیون سندیکا و بطور کل امـر تصـفیه طبـق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/47 و مفاد اساسنامه خواهد بود . ماده 61 – این اساسنامه بر اساس تغییرات در یک مقدمه و 6 فصل و 61 ماده و 20 تبصره تهیه و به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده مورخ27/8/82 رسیده است . و در مجمع عمومی فوق العاده مورخه 20/06/1391 برخی مفاد آن در مجمع 20/03/1393 که با اصلاحات تصویبی در اساسنامه درج شد .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بنر کیوان فراز
بنر نیکان
بنر اوج فراز
moradi trade
بنر کارالیفت
بنر mgm hydraulic
بنر تکساز آسانبر سمامی
بنر بازرگانی آراس
لیفتراک آرکا جم
مطالب اخیر
گروه صنعتی فاخر