شرایط و ویژگی های عضویت حقوقی سندیکای آسانسورایران

کلیه اشخاص حقوقی که در اساسنامه شرکت حوزه فعالیت آنها در موارد ذیل باشد می توانند به عنوان عضو وابسته  حقوقی به عضویت سندیکادرآیند :

      الف-  تولید کنندگان انواع قطعات آسانسور و پله برقی (دارای شرکت ثبتی)

     ب – نصابان ، تعمیرکاران و ارائه کنندگان خدمات سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی (دارای شرکت ثبتی)

     ج – وارد کنندگان و فروشندگان قطعات آسانسور و پله برقی (دارای شرکت ثبتی)

     د- ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی در صنعت آسانسور و پله برقی (دارای شرکت ثبتی)

 

——————————————————————————

 • اعضاء وابسته می بایستی حق عضویت سالیانه خود را  بپردازند و از پرداخت حق ورودیه معاف هستند.

 اعضاء وابسته ، به صورت میهمان ، با دعوت نامه کتبی از سوی هیئت مدیره حق حضور در مجامع سندیکا را  خواهند داشت و لیکن دارای حق رأی نمی باشند .

 • مدیران شرکتهای عضو وابسته سندیکا نمی توانند کاندیدای عضویت در هیئت مدیره سندیکا شوند .
 • شرکتهای متقاضی عضویت وابسته باید فاقد هر گونه سوء سابقه صنفی و حرفه ای و موارد بد حسابی با همکاران باشند .
 • پس از تکمیل و ارسال نمودن کلیه مدارک ، عضویت متقاضی توسط هيئت مديره سنديكا بررسی و تصویب می شود.
 • اعضای وابسته حقوقی پس از تکمیل نمودن فرایند عضویت و تصویب هیئت مدیره ، می بایست حق عضویت سالیانه را که تا پایان همان سال معتبر می باشد ، به طور کامل بپردازند و پس از پرداخت حق عضویت سوگندنامه عضویت اشخاص وابسته حقوقی را دریافت می کنند.
 • اعضای وابسته حقوقی پس از دریافت سوگند نامه ،کارت عضویت اشخاص وابسته حقوقی را نیز دریافت می کنند.

  مدارك لازم جهت عضويت وابسته  حقوقی در سنديكاي صنايع آسانسور و پله برقي ايران  و خدمات وابسته

1-مشخص  نمودن  زمینه فعالیت با انتخاب یکی از گزینه های ذیل:

               الف-تولید کنندگان انواع قطعات آسانسور و پله برقی )  بدون مدیر فنی و تکنسین فنی)(دارای شرکت ثبتی)

                ب-  نصابان ، تعمیرکاران و ارائه کنندگان خدمات سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی (دارای شرکت ثبتی)

                ج-  وارد کنندگان و فروشندگان قطعات آسانسور و پله برقی (دارای شرکت ثبتی)

                د-   ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی در صنعت آسانسور و پله برقی (دارای شرکت ثبتی)

 

 • تهیه و ارسال تقاضاي كتبي عضويت وابسته در سنديكا بروي سربرگ شركت متقاضي و معرفي يك نفر به عنوان نماينده شركت

(مشابه متن فرم درخواست عضویت  وابسته  اشخاص حقوقی  ذیل که می بایستی تایپ ، و توسط مدیرعامل امضاء و مهر گردد).

* آدرس مندرج در سربرگ ، باید منطبق با آدرس روزنامه رسمي و اجاره نامه باشد.

* نام كامل شركت ، باید منطبق با نام شرکت ( مندرج در روزنامه رسمي ) و بر روي سربرگهاي شركت درج شده باشد.

 • ارسال فرم تعهد به صحت كليه مشخصات و مندرجات پرونده كه باید بر روی سربرگ شرکت تهیه و توسط مدیرعامل امضاء و مهر شده باشد( طبق متن مندرج در فرم تعهد نامه اشخاص حقوقی ذیل).

(تبصره : در صورت مشاهده هرگونه مغايرت با مندرجات پرونده ، نام مدير عامل و نام شركت در ليست ویژه سنديكا قرار گرفته و تا سه سال از عضويت ایشان جلوگيري به عمل خواهد آمد.

 • ارسال تصویر تمام صفحات اساسنامه شرکت که بایستی موضوع فعالیت در اساسنامه مرتبط با آسانسور و  پله برقی باشد.
 • ارسال تصویر کلیه روزنامه های رسمي شرکت ( تأسيس ، تغييرات و تصميمات و . . . . . . . )
 • ارسال تصویر شناسنامه وکارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی و یک قطعه عكس 4*3  مديرعامل .
 • ارسال تصویر اجاره نامه معتبر محل شرکت باشد و یا ارسال تصویر سند مالکیت محل دفتر شرکت( آدرس مندرج دراجاره نامه میبایست با آدرس مندرج در روزنامه رسمی یکسان باشد.
 • ارسال فرم عدم عضویت در تشکلهای موازی با سندیکای آسانسور

 

فرم در خواست عضویت وابسته اشخاص حقوقی 

لطفا درسربرگ شرکت تایپ و امضاء و مهر شود.

 

 

بسمه تعالی

                                     

                                                                                       شماره :

تـاریـخ :

 

سندیکای محترم صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

 

با سلام و احترام

شـرکـت ……………………………………………………………. به مدیـریت عامـلی این جانب در خواست عضـویت وابسته  حقوقی در آن سنـدیـکا را دارد .

این درخواست با اطلاع کامل و پذیرش شرایط عضویت وابسته در آن سندیکا تهیه شده است .

 

با تشکر

نام و امضاء مدیر عامل

و مهر شرکت

 

فرم تعهدنامه اشخاص حقوقی

لطفا در سربرگ شرکت  تایپ  و امضاء و مهرشود

 

 

  بسمه تعالی

 

                                                                                   شماره :

تـاریـخ :

  سندیکای محترم صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

باسلام و احترام

اين شركت اقرار به صحت كليه مدارك پيوست پرونده تقاضای عضویت وابسته در آن سندیکا را دارد  و متعهد می گردم که فاقد هر گونه سوءسابقه صنفی و حرفه ای و اجتماعی و موارد بدحسابی با همکاران  باشم. بديهي است در صورت

مشاهده هرگونه خلاف واقع ، اين شركت می پذیرد که مشمول مقررات انضباطي آن سنديكا قرار گیرد .

همچنين اين شركت متعهد  به پذيرش كليه مقررات و مصوبه های هيئت مديره و مجامع سنديكا مي باشد .

 

نام و نام خانوادگی و امضاء مدیرعامل

و مهر شرکت

 

 

شماره                                                                                                                                                              تاریخ:

 

فرم تعهد نامه عدم عضویت در تشکلهای موازی با سندیکای آسانسور

این فرم توسط  صاحبان امضای گواهی امضای محضری شود

 

 

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

باسلام

اینجانبان…………………………………….. و  …………………………صاحبان امضای شرکت……………………………………………………اقرار  می نمایم  در هیچ یک از تشکلهای موازی  مربوط با صنعت آسانسور عضو نمی باشم و در صورت عضویت در تشکلهای موازی این سندیکا طبق  تبصره  ذیل ماده 11 اساسنامه این سندیکا عضویت اینجانب از سوی آن  سندیکا معلق  گردد  و ضمناً متعهد می شوم در صورتیکه عضو یکی از تشکلهای موازی با این سندیکا باشم حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ این نامه انصراف از عضویت آن تشکل را به سندیکا ارائه نمایم در غیر این صورت مشمول مقررات انضباطی  شوم و عضویت اینجانب  معلق گردد.

 

نام و نام خانوادگی دارندگان امضای مجاز

شرکت

مهر و امضای شرکت

 

محل گواهی امضای دفتر خانه اسناد رسمی شماره ……………………………. شهر………………………

 

 

لطفا این فرم را  نیز به طور کامل و دقیق تکمیل فرمایید

اطلاعات کلی شرکت

 

نام کامل شرکت:  ……………………………………………………………………

نوع شرکت           با مسئولیت محدود                        سهامی خاص                                        تضامنی                                      تعاونی                        نوع فعالیت :…………………………………………………………..

 شناسه ملی :……………………………… شماره ثبت :……………………………… تاریخ ثبت :…………………………. محل ثبت :……………………………..

موضوع شرکت ( مندرج در اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس که در روزنامه رسمی ثبت شده است ): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

موضوع آخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی کشور و تاریخ درج آن: …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….

 استان ………………………………شهرستان :……………………….

.آدرس دقیق دفتر مرکزی ( منطبق با آخرین روزنامه رسمی شرکت) :……………………………………………………………………………………………….                              

کدپستی:………………………………

وضعیت مالکیت:             استیجاری                متعلق به شرکت

 کدتماس شهرستان …………………….شماره تماس:………………………………………………… شماره  فکس : …………………… 

آدرس  وبسایت شرکت: ………………………………………………………………………..

آدرس ایمیل:…………………………………………………………………………..

 نام برندهایی که نمایندگی انحصاری دارید:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

نام محصولاتی که عامل فروش هستید : —————————————————————-

تعداد کارکنان بیمه شده : …………………… نفر

نام  شرکت بیمه مسئولیت مدنی ( کارفرما در قبال کارکنان شرکت)……………………….تاریخ اعتبار………………………..

   

اطلاعات مدیر عامل

 

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:……………………………………..نام پدر:………………………………….کد ملی:……………………………………..

 شماره شناسنامه:…………………………………محل صدور : ………………………………….تاریخ تولد:………………………….محل تولد:…………………………………………… آخرین مدرک تحصیلی : ………………………………………رشته تحصیلی : …………………………………………………………دانشگاه  : ………………………………………………………….

 شماره تلفن همراه : ………………………………………………….

اطلاعات دیگر اعضای هیئت مدیره

 

 

1-نام و نام خانوادگی: ………………………………………..سمت :…………………………. کدملی:………………………….شماره تلفن همراه:………………

2-نام و نام خانوادگی: ………………………………………..سمت :…………………………. کدملی:………………………….شماره تلفن همراه:………………

3-نام و نام خانوادگی: ………………………………………..سمت :…………………………. کدملی:………………………….شماره تلفن همراه:………………

4-نام و نام خانوادگی: ………………………………………..سمت :…………………………. کدملی:………………………….شماره تلفن همراه:………………

5-نام و نام خانوادگی: ………………………………………..سمت :…………………………. کدملی:………………………….شماره تلفن همراه:………………

6-نام و نام خانوادگی: ………………………………………..سمت :…………………………. کدملی:………………………….شماره تلفن همراه:………………

7-نام و نام خانوادگی: ………………………………………..سمت :…………………………. کدملی:………………………….شماره تلفن همراه:………………

 

اطلاعات کارگاه

 

   استان ………………….. شهرستان………………………

آدرس دقیق کارگاه : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

مساحت  …………… مترمربع

شماره تلفن : ……………………………………………….. شماره فکس : ……………………………………………..

آدرس ایمیل کارگاه : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بنر کیوان فراز
بنر نیکان
بنر اوج فراز
moradi trade
بنر کارالیفت
بنر mgm hydraulic
بنر تکساز آسانبر سمامی
بنر بازرگانی آراس
لیفتراک آرکا جم
مطالب اخیر
گروه صنعتی فاخر